Contact Form

P.H.U. TRANSMAR Marek Przybyło

Home page » Menu Główne » PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWEGO (PHU) TRANSMAR MAREK PRZYBYŁO

in accordance with the GDPR - Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation), which enter into force on 25 May 2018.

announce as follows:

1.  The administrator of your personal data

The administrator of your personal data is Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSMAR Marek Przybyło registered at 31-589-Kraków, ul. Sołtysowska 1,  (+48 12) 644-29-65;

2. What is the purpose and what are the legal basis for process processing your personal data

Your personal data is collected and processed for:

- preparation and submission of offers

- concluding contracts as well as fulfilling already concluded trade agreements

- contacting you and maintaining business relationships for the needs of your business

- execution of the recruitment process

- fulfilment the legal obligation incumbent on the Administrator

The processing of your personal data is based on the articles of the GDPR Regulation:

Art. 6 par. 1 pt. a ; Art. 6 par. 1 pt. b;  Art. 6 par. 1 pt.. c; Art. 6 par. 1 pt. f;

3. Who are the recipients of your personal data

The recipients of your personal data will be:

  • 3rd parties authorized to receive data on the basis of legal provisions,
  • banks, financial institutions, insurance companies,
  • post office, courier companies, carriers
  • entities supporting us in our business on our behalf, business partners
  • entities operating IT systems.


4. How we process your personal data

Your personal data is processed by PHU TRANSMAR witha usage of both paper and digital formats in accordance with the concluded agreements and applicable law, in particular with Article 6 paragraph 1 point f of the RODO Regulation. With due diligence, we provide technical and organizational measures for the proper and secure processing of your personal data.

5. What is the period of storage of your personal data

Your personal data will be kept for as long as your consent is withdrawn, and until the mutual claims expire and for the period to which we are also obliged under the tax and accounting regulations. After the end of the storage period your data will be anonymised.

6. What are your rights related to the processing of personal data?

You have:

a) the right to access and rectify your data and obtain a copy of the data

b) the right to demand the deletion or restriction of your personal data,

c) the right to object to data processing,

d) the right to transfer data to another administrator

e) the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the data processing,which was made on the basis of consent before its withdrawal, if the processing takes place on the basis of given consent

In order to exercise your rights under GDPR, the appropriate information should be sent to our PDA (Personal Data Administrator) via mail on rodo@transmar.org or by phone: + 48 12 / 644-29-65 or in writing to ADO 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska 1

7. To which countries outside the European Economic Area your personal data will be transferred

Your data will not be transferred to a third country or international organizations outside

European Economic Area.

8. To which supervisory body can you file a complaint?

You have the right to file a complaint to the supervisory body - to the President of the Office for Personal Data Protection.

9. What is the requirement to provide your personal data?

Providing data for the conclusion and implementation of contracts is voluntary, but necessary to fulfil mutual business needs.


Szanowni Państwo

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

ma zastosowanie w celu zawarcia i realizacji umów, których stroną jest

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSMAR Marek Przybyło

1. Administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych i osób reprezentujących, podanych w związku z zawartymi umowami, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSMAR Marek Przybyło pod adresem 31-589-Kraków ul. Sołtysowska 1, wpisanym do CEIDG tel. (+48 12)644-29-65; email: biuro@transmar.org. Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej staranności aby zadbać o ich bezpieczne i prawidłowe wykorzystywanie .

2.Celem przetwarzania Pani/Pana/Klienta danych osobowych i osób reprezentujących jest wykonanie zawartych umów handlowych i zachowanie relacji biznesowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej niezbędne do zawarcia i realizacji umów.

3.Pani/Pana/Klienta dane osobowe są przetwarzane przez PHU TRANSMAR w sposób papierowy i zautomatyzowany, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Art.6 ust.1 lit f rozporządzenia RODO. PHU TRANSMAR może przekazywać Pani/Pana/Klienta dane osobowe osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

4.Pani/Pana/Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz przez okres do którego jesteśmy zobowiązani dodatkowo na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych.

5.Przysługuje Pani/Panu/Klientowi i osobom go reprezentującym,

a) prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia,

b) żądanie ich usunięcia, ograniczenia,

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) prawo do przeniesienia danych do innego administratora

e).prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem , jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie .

W celu skorzystania z powyższych praw, należy przekazać właściwą informacje do ADO na mail’a

rodo@transmar.org lub tel 12/644-29-65

6. Pani/Pana/Klienta dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pan/Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Provided Services

Transport of bulk materials Transport of food Transport of concrete Sale of buildings materials