Formularz Kontaktowy

P.H.U. TRANSMAR Marek Przybyło

Strona Główna » Menu Główne » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO TRANSMAR MAREK PRZYBYŁO

zgodnie z RODO-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Informujemy,

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSMAR Marek Przybyło pod adresem 31-589-Kraków ul. Sołtysowska 1, wpisanym do ewidencji CEIDG tel. (+48 12) 644-29-65; email: rodo@transmar.org.

2. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

- przygotowania i przedstawienia ofert

- zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów handlowych

- kontaktowania się z Panią /Panem i zachowania relacji biznesowych na potrzeby prowadzonej działalności

gospodarczej.

- realizacji procesu rekrutacji

- niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów rozporządzenia RODO:

art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c; art. 6 ust. 1 lit. f;

3. Kto będzie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty :

  • upoważnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
  • banki, instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • poczta, firmy kurierskie ,przewoźnicy
  • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, partnerzy handlowi
  • podmioty obsługujące systemy informatyczne.

4. Jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PHU TRANSMAR w sposób papierowy i zautomatyzowany, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Art.6 ust.1 lit f rozporządzenia RODO. Z należyta starannością zapewniamy środki techniczne i organizacyjne dla prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Jaki jest okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aż do wycofania przez Pana/Panią zgody, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz przez okres do którego jesteśmy zobowiązani dodatkowo na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych. Po zakończeniu okresu przechowywania Pani/Pana danych zostaną one zaniminizowane.

6. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu,

a) prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz uzyskania kopii danych

b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia danych,

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) prawo do przeniesienia danych do innego administratora

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem , jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie

wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie .

W celu skorzystania z powyższych praw, należy przekazać właściwą informacje do ADO na mail’a rodo@transmar.org lub tel 12/644-29-65 lub pisemnie na adres ADO 31-589 Kraków ul. Sołtysowska 1

7. Do jakich krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy będą przekazywane Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych poza

Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Do jakiego organu nadzorczego może Pani/Pan wnieść skargę?

Pani/Pan ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Jaki jest wymóg podania Pani/Pana danych osobowych
Podanie danych osobowych wymaganych ustawowo jest obowiązkowe, natomiast podanie danych w celu zawarcia i realizacji umów jest dobrowolne niemniej konieczne.


Szanowni Państwo

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

ma zastosowanie w celu zawarcia i realizacji umów, których stroną jest

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSMAR Marek Przybyło

1. Administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych i osób reprezentujących, podanych w związku z zawartymi umowami, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSMAR Marek Przybyło pod adresem 31-589-Kraków ul. Sołtysowska 1, wpisanym do CEIDG tel. (+48 12)644-29-65; email: biuro@transmar.org. Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej staranności aby zadbać o ich bezpieczne i prawidłowe wykorzystywanie .

2.Celem przetwarzania Pani/Pana/Klienta danych osobowych i osób reprezentujących jest wykonanie zawartych umów handlowych i zachowanie relacji biznesowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej niezbędne do zawarcia i realizacji umów.

3.Pani/Pana/Klienta dane osobowe są przetwarzane przez PHU TRANSMAR w sposób papierowy i zautomatyzowany, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Art.6 ust.1 lit f rozporządzenia RODO. PHU TRANSMAR może przekazywać Pani/Pana/Klienta dane osobowe osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

4.Pani/Pana/Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz przez okres do którego jesteśmy zobowiązani dodatkowo na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych.

5.Przysługuje Pani/Panu/Klientowi i osobom go reprezentującym,

a) prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia,

b) żądanie ich usunięcia, ograniczenia,

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) prawo do przeniesienia danych do innego administratora

e).prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem , jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie .

W celu skorzystania z powyższych praw, należy przekazać właściwą informacje do ADO na mail’a

rodo@transmar.org lub tel 12/644-29-65

6. Pani/Pana/Klienta dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pan/Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Świadczone usługi

Transport materiałów sypkich Transport materiałów spożywczych Transport betonu Sprzedaż materiałów budowlanych